Regulamin i warunki użytkowania serwisu oraz aplikacji FitMech

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego www.fitmech.com oraz Aplikacji FitMech.

 2. Definicje:

  1. Serwis – Serwis internetowy www.fitmech.com prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;
  2. Administrator – Fitmech Sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań, NIP: 7811993754, REGON: 38293858100000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000779135, email: info@fitmech.com;
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
  4. Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający założenie Konta;
  5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem email) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Klienta;
  6. Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji – zawierana pomiędzy Administratorem i Klientem, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), - określający zasady korzystania z Serwisu i Aplikacji;
  8. Aplikacja – Aplikacja FITMECH udostępniana za pośrednictwem Serwisu dla zarejestrowanych Klientów;
  9. Czujnik – urządzenie wynajmowane przez Klienta od Administratora, pozwalające wykrywać anomalie w działaniu maszyn i urządzeń Klienta. Najem Czujnika/ów jest niezbędny do korzystania z Aplikacji.
  10. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Aplikacją.
  11. Okres rozliczeniowy – jednostka czasu, przez jaki Klient może korzystać z funkcjonalności Aplikacji. Za korzystanie z Aplikacji przez Okres rozliczeniowy pobierana jest Opłata. Okres rozliczeniowy trwa 1 lub 6 miesięcy.
  12. Opłata – należność Administratora pobierana (z góry) od Klienta za korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, przez Okres rozliczeniowy. Wysokość Opłat wskazana jest w Cenniku i zależna jest od wyboru metody rozliczenia Opłat oraz od wybranego Pakietu Aplikacji.
  13. Cennik – dokument stanowiący załącznik nr.2 i integralną część Regulaminu, określający wysokość Opłat za korzystanie z jednego z dostępnych Pakietów Aplikacji.
  14. Użytkownik – osoba wyznaczona przez Klienta, która może korzystać z Aplikacji.
  15. Organizacja – połączony system Czujników i Użytkowników „podpiętych” przez Klienta pod Aplikację.

 3. Usługi jakie Administrator świadczy drogą elektroniczną:

  1. Gromadzenie danych Klientów,
  2. Dostęp do danych z Czujników FitMech,
  3. Usługa Newsletter,
  4. Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie/Aplikacji.

 4. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.fitmech.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. Zasady korzystania z serwisu oraz aplikacji FitMech

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

 2. Podczas korzystania z Serwisu i Aplikacji obowiązkiem Klienta jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych Klienta. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Klientom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Klientów.

 3. Każdy Klient jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu i Aplikacji, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu i w Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 4. Hasło pozwalające Klientowi logować się na stronie Serwisu i w Aplikacji jest prywatne i poufne.

 5. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Klientami lub Administratorem są zabronione.

 6. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 7. Za pośrednictwem adresu e-mail: info@fitmech.com można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 8. Do korzystania z Serwisu i Aplikacji niezbędne jest urządzenie komputerowe, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące.

§3. Umowa o świadczenie usług i opłaty

 1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu i Aplikacji, Administrator dokłada należytej staranności, aby Klienci byli w pełni zadowoleni.

 2. Aby móc korzystać z Aplikacji, konieczne jest założenie Konta w Serwisie oraz najem Czujnika/ów od Administratora. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki.

 3. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Klienta odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.

 4. Administrator nie gwarantuje bezbłędnego działania systemu przez cały okres trwania Umowy.

 5. Użytkownik oświadcza, że jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy, lub niesprawność Systemu nie będą stanowiły podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Wynajmującego oraz nie wpływają na zmniejszenie należności przysługujących Administratorowi z tytułu niniejszej Umowy.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, ani utracone korzyści które powstały po stronie Użytkownika w wyniku korzystania z Systemu, lub szkody które mogły powstać na skutek jego wadliwości lub niesprawności.

 7. Do założenia Konta przez Klienta konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji poprzez podanie następujących danych:

  1. imię i nazwisko,
  2. pełna nazwa firmy,
  3. adres poczty elektronicznej e-mail.

 8. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Klient potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie/Aplikacji, wysłany na podany przez Klienta adres email. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu oraz hasła.

 9. Umowa pomiędzy Klientem i Administratorem zawierana jest na czas określony z jednomiesięcznym Okresem rozliczeniowym, (z prawem do wypowiedzenia Umowy na koniec Okresu rozliczeniowego).

 10. Klient nie będący konsumentem zawierając Umowę z Administratorem upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 11. Za datę uiszczenia Opłaty uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Administratora.

 12. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika, a Strony oświadczają, że nie jest to jednoznaczne ze zmianą warunków Umowy. O zmianach Cennika Klient będzie każdorazowo informowany. Strony są związane postanowieniami Cennika zaakceptowanego przez Klienta.

 13. Sposób i termin uiszczania Opłat, a także kwestie opłat za najem Czujników, które są wliczone w wysokość Opłat, określa odrębna umowa najmu Czujników zawierana pomiędzy Klientem, a Administratorem w formie pisemnej. Koszt i ilość Czujników jakie powinien wynająć Klient zależy od wybranego Pakietu.

 14. Klient, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Klienta podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Klient nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

 15. Założenie nowego Konta przez Klienta, którego Konto zostało usunięte wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

 16. Klient może wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, na warunkach określonych w ust. 6 lit. a) niniejszego paragrafu. Wypowiedzenie może zostać złożone poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: Fitmech Sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań - lub na adres e-mail: info@fitmech.com, lub poprzez usunięcie Konta z Aplikacji, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku). Powyższe dotyczy również oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy zawartej na czas określony, o którym mowa w ust. 6 lit. a) niniejszego paragrafu.

 17. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Aplikacji Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. Funkcjonalność aplikacji

 1. Podstawową funkcją Aplikacji jest monitorowanie i zbieranie danych o pracy z maszyn i urządzeń Użytkownika.

 2. Do zbierania danych z maszyn Użytkownika niezbędny jest najem dedykowanych sensorów od Administratora dostępny poprzez formularz zamówienia sensorów FitMech na stronie www.fitmech.com

 3. Dane klienta wizualizowane są w formie tekstowej, tabel oraz wykresów.

 4. System umożliwia eksport danych do zewnętrznych formatów np. csv, pdf.

 5. Aplikacja pozwala na zarządzanie Organizacją Klienta.

 6. Klienci, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji mają możliwość skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”, dzięki czemu na adres email Klienta podany podczas rejestracji zostanie wysłany email z linkiem resetującym hasło.

§5. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Klient uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Klient w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Fitmech Sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@fitmech.com.

 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 30 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Klienta nie będącego konsumentem oraz nie dot. reklamacji z tytułu rękojmi – w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Administrator ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu 14 dni). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Klient zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Klienta nie będącego konsumentem oraz nie dot. reklamacji z tytułu rękojmi – w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Administrator ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu 14 dni).

§6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:

  1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  5. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr.1 do niniejszego Regulaminu) drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy lub usunąć swoje dane zgromadzone w Serwisie i Aplikacji, za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).

 4. Uprawnienie Klienta niebędącego konsumentem do odstąpienia od Umowy, zostaje całkowicie wyłączone.

§7. Ochrona praw autorskich

 1. Administrator udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji - na czas trwania Umowy. Klient nie może udzielać sublicencji, a sama Licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Administratora.

 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.fitmech.com lub w Aplikacji należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.fitmech.com i w Aplikacji, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego www.fitmech.com i Aplikacji oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularze elektroniczne, celem skorzystania z Serwisu i Aplikacji, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy z Administratorem.

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 3. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Klient ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.fitmech.com.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie poprzez wiadomości elektroniczne email wysyłane na adres Klienta, podany podczas rejestracji w Serwisie. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od dnia poinformowania o nich Klienta.

 3. Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Klientów przed wprowadzeniem zmian.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Wszelkie spory między Administratorem, a Klientami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Klient może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

 8. W przypadku sporu z Klientem niebędącym konsumentem - sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.

 10. Regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2017 roku.